Uudised

Keidi Kõiv selgitab: Kui palju dokumente võib PRIA taotluse kontrollmisel küsida?

‹ Kõik uudised

Keidi Kõiv selgitab: Kui palju dokumente võib PRIA taotluse kontrollmisel küsida?

RASKi struktuuritoetuste valdkonna ekspert Keidi Kõiv kirjutab Põllumehe Teatajas avaldatud artiklis  PRIA seadusjärgsetest õigustest toetuste järelvalve teostamisel. Hiljutise Riigikohtu lahendi najal selgitab Keidi, kuidas suhtuda olukorda, kus teabe andmiseks antakse PRIA poolt korraldus mitte taotleja endale, vaid hoopis kolmandale isikule.

Riigikohus tegi äsja nende küsimuste kontekstis olulise otsuse, mis täpsustab, millised õigused ja kohustused on järelevalve teostamisel PRIA-l ja ka korralduse saajal.

Oma otsuses toob Riigikohus välja, et PRIA-l on küll seadusjärgne õigus toetuse saajaga seotud kolmandatelt isikutelt andmeid nõuda, kuid oluline on analoogsete infopäringute puhul proportsionaalsuse mõiste. See tähendab, et esmalt peab PRIA omalt poolt selgitama välja, kas isik, kellelt dokumente nõutakse  on taotlejaga majanduslikult seotud kolmandaks isikuks ning kas isikul on olemas vajalikud andmed asjaolude väljaselgitamiseks. Alles juhul, kui viidatud asjaolud on kinnitust saanud, saab PRIA asuda kaaluma kas ja millist informatsiooni nõuda ning kui ulatuslikult infot on vaja, sh taotlejaga seotud majanduslikes suhetes olnud kolmandate isikute kohta, et tuvastada toetuse nõuetekohane kasutamine.

Kohus täpsustas, et sellise kaalumise käigus peab PRIA arvestama nii kolmanda isiku kui ka tema võimalike tehingupartnerite õigustega. Seetõttu tuleb igal juhul arvestada proportsionaalsuse põhimõttega - see tähendab, et küsitavad andmed ja nende hulk peavad olema taotletava eesmärgi suhtes kohased ja vajalikud. Näiteks võib ebaproportsionaalseks pidada andmeid ajast enne toetuse taotlemist või pärast toetuse järelevalveperioodi lõppemist aga ka näiteks tegevusaladelt, mis väljuvad taotlusega seotud tegevustest.
 
Loe täpsemalt Põllumehe Teatajast.
Lisaküsimuste tekkimisel, uuri lisa: keidi.koiv@rask.ee