Pro Bono

Miks?

Toetame neid, kes tahavad teisi toetada. Aidates ühinguid, kelle töö eesmärkidesse ka ise usume. Panustades kompetentsidega, mida kõige paremini valdame.

Sest olulised eesmärgid väärivad tuge.

Eestimaa Looduse Fond

Eestimaa Looduse Fond (ELF) on täna üks Eesti olulisimaid ja mõjukamaid vabaühendusi, kelle töö eesmärgiks on tagada looduse kaitse koostöös erialaste ekspertteadmiste ning kaasaegsete keskkonnalahendustega.

Alates organisatsiooni loomisest 1991. aastal, on ELFi algatusel loodud rahvusparke, looduskaitsealasid ja viidud läbi ulatuslikke inventuure Eesti loodusväärtuste kaardistamiseks. Lisaks looduskaitsele panustab ELF oma tegevusega aktiivselt loodusvarade säästlikule kasutamisele, keskkonnateadlikkuse suurendamisele ning puhta elukeskkonna säilitamisele.

Eestimaa Looduse Fond on poliitiliselt kui majanduslikult sõltumatu, pakkudes ühiskonnale looduskaitseks vajalikku ekspertiisi ning tuge seal, kus vaja ühendada riigiasutuste, teadusasutuste, ettevõtete ja aktiivsete kodanike pingutusi ühiste loodusväärtuste kaitseks.

www.elfond.ee

Lapsed
Caritas Eesti

Caritas Eesti on võtnud oma missiooniks aidata ühiskonna kõige nõrgemaid – ennekõike varases nooruses lapse saanud vanemaid ning keerulistes oludes elavaid lapsi. Ühingu peamisteks tegevusvaldkondadeks on noorte emade ja isade toetamine lapsevanemaks kasvamisel ning professionaalse abi pakkumine nende igapäevastes väljakutsetes.

Caritase juures tegutseb ka Asenduskodulaste fond, mis pakub asenduskodude lastele toetust huviala ringides ja treeningutel osalemiseks ning ekskursioonidest ja õppekäikudest osavõtuks.

www.caritas.ee 


Kiusamisvaba Kool

SA Kiusamisvaba Kool on vabaühendus missiooniga muuta Eesti koolid kiusuvabaks. Oma töös lähtub organisatsiooni tiim Turu Ülikooli teadlaste välja töötatud ja ülemaailmselt tunnustatud teadus- ja tõenduspõhisest programmist KiVa. KiVa programmi ennetustegevuste abiga õpivad lapsed kiusamist ära tundma ning sellele kohaselt reageerima; täiskasvanud aga õpivad mõjusalt sekkuma ning juhtumeid leevendama

Õppides ja õpetades juba varajases nooruses kiusamist märkama ja takistama, saame anda panuse ühiskondlike käitumis- ja kommunikatsioonimustrite parandamisesse ka laiemalt ning hoida tulevikus kokku kulusid nii haridus-, sotsiaal-, tervishoiu- kui justiitsvaldkonnas.

www.kiusamisvaba.ee


Eesti Toidupank

Eesti Toidupank on loodud selleks, et aidata inimesi, kellel on raskusi endale igapäevase toidu tagamisega.


Eestis elab täna suhtelises vaesus ja absoluutses vaesuses kokku enam kui 300 000 inimest. Samal ajal jääb aga kaubanduses ja tootmises igapäevaselt üle suur hulk väärtuslikku toitu. Toidupank aitab suunata ülejääva toidu puudust kannatavatele inimestele ja peredele, panustades oma tööga märkimisväärselt kaasa ka raiskamise vähenemisele ühiskonnas.


Paljud toidukaubad, mis on varasemalt läinud hävitamisele, jõuavad Toidupanga abiga sinna, kus neid reaalselt vajatakse.


www.toidupank.ee

Kultuur
Eesti Rahvuskultuuri Fond

Eesti Rahvuskultuuri Fond on üks Eesti vanimaid ja suurimaid heategevuslikke organisatsioone, mis loodi juba aastal 1991 eesmärgiga toetada rahvuskultuuri tegevust ja arengut.

ERKF jagab igal aastal, enam kui 180 allfondi kaudu välja keskmiselt 200 000 euro väärtuses stipendiume, panustades sellega märkimisväärselt nii Eesti kultuuri, hariduse, spordi, meditsiini kui ka mitmete teiste valdkondade arengusse.

www.erkf.ee 


Sport

Eesti Olümipiakomitee


Eesti Olümpiakomitee tegevuse eesmärgiks on spordi- ja liikumisharrastuste edendamine, tippspordi arendamine ning Eesti koondise lähetamine olümpiamängudele. Mitmete seotud organisatsioonide kaudu toetab komitee treenerite koolitamist, spordimeditsiini teenuste pakkumist, dopinguvastast võitlust ning spordikultuuri säilitamist. 2016. aastast on Ramon Rask Eesti Olümpiakomitee apellatsioonikolleegiumi esimees.

www.eok.ee

Eesti Suusaliit 


Eesti Suusaliit ühendab endas kõik tuntumad suusaspordialad ning esindab neid nii kodumaal kui ka rahvusvahelistes organisatsioonides. Suusaliit viib läbi erinevaid projekte toetamaks eesti sportlasi ja tutvustamaks ning arendamaks suusasporti ka järeltuleva põlve seas. Samuti jagab liit sportlaste treeningute toetamiseks välja stipendiume.   

www.suusaliit.ee