"image/png", "size"=>13146, "width"=>605, "height"=>520, "url_http"=>"http://rask.ee/photos/RASK_600x600.png", "url_https"=>"https://rask.ee/photos/RASK_600x600.png", "schemeless_url"=>"//rask.ee/photos/RASK_600x600.png", "url"=>"https://rask.ee/photos/RASK_600x600.png"}">

Viljandi Haigla nõustamine uudsete riigihangete läbiviimisel.

Sisu

RASK on alates 2015. aastast nõustanud Viljandi Haiglat uudsete riigihangete korraldamisel, mille eesmärgiks tagada piirkonnas fakti- ja vajaduspõhine sotsiaal- ja tervishoiuteenuste arendustegevus.

Koostöös Sotsiaalministeeriumiga viis Viljandi Haigla 2016. aasta pilootprojekti raames läbi esimesed hanked eesmärgiga terviklikult läbi analüüsida kogu maakonna tervishoiu- ja sotsiaalteenuste probleemid ja vajadused. Sihiks oli projekti abil koguda kokku adekvaatne turuanalüüs, mille pinnalt annaks teha põhjendatud strateegilisi otsuseid Viljandi tervisekeskuste töö paremaks korraldamiseks ja arendamiseks. Pilootprojekti esmaseks ülesandeks oli seejuures defineerida elanike reaalsed vajadused, optimeerida teenuseosutamise protsessi, tagada mugav ja loogiline ligipääs teenustele, vältida dubleerimisi ning lõpptulemusena kindlustada parem ja ühtlasem tervishoiuteenuse kättesaadavus.

RASK nõustas Viljandi Haiglat nii pilootprojektina valminud hanke ettevalmistamisel ja hankedokumentide koostamisel, samuti piloodile järgnenud jätkuhangete läbiviimisel kogutud analüüsitulemuste rakendamiseks. Senisest riigihangete praktikast erineva lähenemise tõttu nõudis projekt koostöös kliendiga ettevalmistavas etapis palju sisulist analüüsi, vajaduste täpset kaardistamist ja selgitamist hankedokumentide vormistamisel. RASKi eduka nõustamise tagajärjel õnnestus nii hangete läbiviimine kui ka lepingute täitmine vaidlusteta.

Viljandi Haigla on saadud tulemusi kasutanud oma piirkonnas detailsemate tellimuste tegemiseks jätkuhangetes.

2016. aasta riigihanke pilootprojekti raames kogutud analüüsiandmeid ja praktikat kasutab Sotsiaalministeerium edaspidi üle riigi sarnaste projektide läbiviimisel.