Proviisorapteekide edukas esindamine Riigikohtus pretsedenti loovas vaidluses apteegireformi tähenduse üle.

Sisu

RASK esindas edukalt Tamsalu Uus Apteek OÜ-d Riigikohtus, saavutades märgilise tähendusega võidu proviisorapteekide küsimuses.

2014. ja 2015. aastal võeti Eestis vastu otsus viia ellu nn apteekide omandireform aastaks 2020, millega kinnitati uued ravimiseaduse muudatused lähtudes põhimõttest, et apteegi omanikuks peab olema proviisor ning apteegiteenuse osutamisel kehtivad omandi- ja integratsioonipiirangud. RASKi hinnangul ei olnud aga Ravimiameti ja ketiapteekide tegevus seaduse üleminekuperioodil kooskõlas apteekide reformi eesmärgiga, kuna ketiapteegid püüdsid Ravimiameti loal väikelinnadest proviisorite poolt juhitud väikeapteegid veel enne reformi rakendumist välja süüa.

Konkreetsemalt palus Tamsalu Uus Apteek RASKi esindamisel tühistada Ravimiameti otsuse, millega Euroapteegi ketil lubati alustada tegevust Tamsalus linnas. Kaebaja hinnangul on seadusest tulenevalt apteegi tegevus piiratud tegevusloale märgitud tegutsemiskohaga ning aadressi muutmine ja uue apteegi avamine ei ole ketiapteegi poolt enam võimalik. Uues asukohas tegevuse alustamiseks tuleks taotleda uut tegevusluba ning see peaks järgima 2014 ja 2015 kehtestatud omandi- ja integratsioonipiiranguid.

Tartu halduskohus ja Tartu ringkonnakohus jätsid kaebused rahuldamata. Riigikohus otsustas aga omalt poolt kaebaja kasuks, tühistades nii haldus- kui ringkonnakohtu otsused. Ühtlasi tühistas Riigikohus Ravimiameti otsuse, millega Euroapteegile anti luba pidada Tamsalu linnas haruapteeki.

Tehtud Riigikohtu lahend omab märgilist tähendust mitte ainult proviisorapteekide küsimuses, vaid võib saada teetähiseks ka mitmetes teistes sarnastes seaduste üleminekuperioodiga seotud vaidlustes. Laiemalt seisnes vaidlus küsimuses kui põhjalik peab olema muutuva õiguskorra ülemineku regulatsioon ning millist rolli peaks üleminekuperiood omalt poolt täitma, et tagada riiklikus reformis seatud eesmärkide realistlik elluviimine. Riigikohus rõhutas oma otsusega rakendussätete kitsast tõlgendust ning vajadust lähtuda muutuva õiguskorra eesmärgist.