Kristiine Linnaosa valitsuse edukas esindamine mahukas hankevaidluses.

Sisu

Kristiine Linnaosa valitsus kuulutas juunis 2020 välja riigihanke Kristiine linnaosa kõrvaltänavate ja haljasalade hooldustööde teostaja leidmiseks. Hankelepingu eeldatav maksumus ületas rahvusvahelist piirmäära ning hankel esitatud kokku 5 pakkumust.

Oktoobris 2020 tegi hankija menetluses lõplikud otsused, millised aga vaidlustati. Paremusjärjestuselt teiseks jäänud pakkuja vaidlustas hankemenetluses hankija otsused eduka pakkuja vastavaks ja edukaks tunnistamise osas.

Mahukaks kujunenud vaidlus jõudis Riigihangete vaidlustuskomisjonist halduskohtusse ning edasine menetlus vältas Riigikohtuni lausa kahel korral. Neist viimasel korral keeldus Riigikohus vaidlust menetlusse võtmast, tunnistades seeläbi Ringkonnakohtu otsuse õiguspärasust, milles Ringkonnakohus rahuldas Kristiine Linnaosa valitsuse apellatsioonkaebuse ning tunnistas Kristiine Linnaosa valitsuse hankemenetluses tehtud otsuste õiguspärasust.

Vaidluse esemeks oli poolte põhimõtteline erimeelsus küsimustes, kas hanketingimuste kohaselt oli lubatud hankesisene ristsubsideerimine, kas eduka pakkuja pakkumus vastas hanketingimustele ning kas eduka pakkuja pakkumuse maksumus oli põhjendamatult madal või mitte.

RASKi partner Tarmo Peterson ja riigihangete valdkonna kaasjuht Keidi Kõiv esindasid vaidluses hankijat alates esimesest menetlusest Riigikohtus. Vaidluse lõpuks nõustusid kohtud RASKi poolt kaitstud seisukohaga, et hankija on oma otsustes olnud õiguspärane.

Antud hankevaidlus oli märgiline mitmest aspektist:
  • Vaidluse raames käsitlesid kohtud põhjalikult hankija hoolsuse ulatust pakkumuse maksumuse põhjendatuse kontrollimisel, sh pakkuja poolt antud selgituste loogilisuse ja realistlikkuse osas.
  • Lisaks selgitas läbiviidud menetlus seda, kui suur on kohtute poolne kontrollikohustus olukorras, kus kaebaja jaoks on teatud mahus andmeid ärisaladuse katteks varjatud.