Halduskohus tunnistas elektrituruseaduse muudatused osaliselt põhiseadusega vastuolus olevaks

Sisu

RASK’i kliendid, tuule-, päikese- ja salvestusparkide arendamisega tegelevad Evecon OÜ kontserni ettevõtted, saavutasid Tallinna Halduskohtus olulise võidu. Eveconi kontserni ettevõtted (kaebajad) on sõlminud Elering AS’iga (vastustaja) põhivõrguga liitumise lepingud, millelt 2023 märtsis jõustunud elektrituruseaduse muudatuse kohaselt tulnuks kaebajatel tasuda 60 päeva jooksul kümneid miljoneid eurosid tagatist, et säilitada lepingute kehtivus.

Tegemist on rahalise koormisega, mida ei eksisteerinud lepingute sõlmimisel, millega turuosalised ei saanud ette arvestada käimasolevate projektide teostamisel ja mille täitmiseks nähti ette väga lühike tähtaeg. 14 kuud kestnud menetlus kulmineerus Tallinna Halduskohtu otsusega, millega halduskohus tunnistas põhiseadusega vastuolus olevaks ja jättis kohaldamata 2023 märtsis jõustunud elektrituruseaduse muudatustega elektritootjatele kehtestatud tagatisnõuded ulatuses, milles neid nõudeid rakendati juba täitmisel olevatele liitumislepingutele kõigest 60-päevase üleminekuajaga. Halduskohus leidis, et sedavõrd lühike üleminekuaeg ei anna ettevõtjale mõistlikku võimalust oma tegevust ümber korraldada. Halduskohus tühistas Elering AS’i nõuded tagatise tausmiseks ja keelas Elering AS’il menetluse esemeks olevate liitumislepingute lõpetamise. Edasi jätkub põhiseaduslikkuse järelevalve menetlus Riigikohtu põhiseaduslikkuse kolleegiumis.

Eveconi konsterniühinguid esindasid nii vaidlusele eelnenud seadusemuudatuse menetlemisel kui kohtuvaidluses RASKi advokaadid Ramon Rask ja Kristiina Padu.

RASKi partneri Ramon Raski sõnul on see oluline võit mitte ainult Eveconile, vaid kogu taastuvenergia sektorile, mis vajab selgeid, ettenähtavaid ja varasemalt antud lubadusi arvestavaid regulatsioone. Energiaprojektid on väga suure kapitalimahutavusega, pikaajalised ja seetõttu keskmisest stabiilsemat õiguskeskkonda eeldavad äriprojektid. Kuigi (majandus)elu ja sellega seotud regulatsioonid on kestvas muutumises, ei saa need võtta ettevõtjalt ära reaalset võimalust muudatustele reageerida ning oma äri ümberkorraldada. Kohtu otsus aitab kindlasti kaasa õiguskindluse suurendamisele ja investeerimiskindluse tagamisele taastuvenergia valdkonnas.