"image/png", "size"=>13146, "width"=>605, "height"=>520, "url_http"=>"http://rask.ee/photos/RASK_600x600.png", "url_https"=>"https://rask.ee/photos/RASK_600x600.png", "schemeless_url"=>"//rask.ee/photos/RASK_600x600.png", "url"=>"https://rask.ee/photos/RASK_600x600.png"}">

Riigikohtus maamaksu põhiseaduslikkuse vaidlustamine.

Sisu

RASK esindas ettevõtjat Riigikohtusse jõudnud vaidluses maamaksu põhiseaduspärasuse üle. Täpsemalt vaidlustas ettevõtja talle määratud maamaksu kohustused ning asus seisukohale, et maamaks on vastuolus Eesti Vabariigi Põhiseadusega, kuna maamaksukohustus ei teki maksuseaduste alusel. Samuti heitis ettevõtja ette, et talle ei ole kätte toimetatud maamaksu määramise aluseks olevaid eelhaldusakte.


Halduskohus ja ringkonnakohus jätsid kaebused rahuldamata. Riigikohus rahuldas osaliselt ettevõtja kassatsioonkaebuse.


Riigikohus nõustus RASKi kaasabil kaitstud seisukohaga, et kuna maamaksu eelduseks olevat maa maksustamishinna määramise akti ei ole isikule kätte toimetatud, on maamaksuteade eelhaldusakti teatavaks tegemata jätmise tõttu õigusvastane ja tuleb tühistada. Riigikohus ei nõustunud kaebaja hinnanguga, et maamaksu regulatsioon on vastuolus Eesti Vabariigi Põhiseadusega.