Päraküla seltsi esindamine rohevõrgustiku tuumalal teostavate metsaraiete õiguspärasuse üle.

Sisu

RASK esindab Päraküla Seltsi mitmes kohtuvaidluses Keskkonnaametiga, mis puudutavad kokku üle 10 metsateatise. Vaidluse all on Keskkonnaameti poolt väljastatud metsateatised, mis lubavad teostada valdavalt lageraiet kohaliku rohevõrgustiku tuumalal asuvatel kinnistutel.

Käimasolev vaidlus omab oma lahendites laiemat tähendus kahel põhjusel. Esiteks on vaidluse all põhimõtteline küsimus rohevõrgustiku tuumala sisulisest tähendusest ja eesmärkidest. Teiste sõnadega küsimus sellest, kas intensiivse raie lubamine rohevõrgustiku tuumalal kui kõige kõrgema elurikkusega maa-alal on kooskõlas rohevõrgustiku sisu ja eesmärkidega.

Teiseks vaidluse põhiküsimuseks on see, kas metsateatiste registreeringut kui nn automatiseeritud süsteemi poolt tehtud otsustust saab lugeda õiguspäraseks kaalutlusotsuseks.

Päraküla Selts MTÜ seisab hea selle eest, et Päraküla külaelu areng oleks jätkusuutlik ja säästev. Selts edendab oma igapäevases tegevuses loodus- ja elukeskkonna säilitamist, kaitsmist ja arendamist, sh kohalike rahvatraditsioonide säilitamist.