Kliendi edukas esindamine Riigikohtus vaidluses Keskkonnaametiga kodulähedase lageraie takistamiseks.

Sisu

RASKi advokaadid Villy Lopman ja Karmen Kaplinski esindasid  Riigikohtus kliendi huve asulasisese metsapargi lageraieks väljastatud loa vaidlustamisel.

Keskkonnaameti hinnangul puudus kaebajal kui tavalisel kohalikul elanikul kaebeõigus kolmanda isiku metsateatiste vaidlustamiseks. Riigikohus selgitas, et kaebaja sai kohtult nõuda metsateatiste tühistamist.

Täiendavalt rõhutas Riigikohus seda, et kuigi seadus võimaldab elektroonilises vormis antud haldusakti puhul arvestada vormist tulenevaid erisusi, ei tähenda see seda, et haldusorgan võiks jätta täitmata haldusmenetluse seaduses isikute kaitseks sätestatud olulised nõuded, sh haldusakti põhjendamise kohustuse ja vaidlustamisviite lisamise kohustuse. Kõrgeim kohus märkis, et elektrooniline süsteem tuleb kujundada nii, et selliseid nõudeid oleks võimalik tõhusalt ja õiguspäraselt täita.

Kõnealuse Riigikohtu lahendi alusel peab Keskkonnaamet üle vaatama metsateatiste koostamise süsteemi ning viima selle kooskõlla haldusmenetlusseaduse nõuetega. Teiste sõnadega ei saa Keskkonnaamet jätkata senise lahendusega ning peab hakkama enda teatisi põhjendama ning varustama need ka vaidlustamisviidetega. Samuti peab Keskkonnaamet tagama selle, et näiteks lageraieks õiguse andvate metsateatiste tegemisel oleks mõjutatud isikute jaoks vastav info kättesaadav ja nad saaksid vajadusel teha õigeaegselt samme oma õiguste kaitsmiseks.