Keskkonnaorganisatsioonide ja kohalike elanike edukas esindamine vaidluses raiete lubamise üle asula pargis.

Sisu

RASKi vandkeadvokaat Villy Lopman ja advokaat Sandra Kaas esindasid kliente vaidluses selle üle, kas ja mis tingimustel saab Keskkonnaamet anda metsateatisi tiheasustusalal asuva pargi raiumiseks. Täpsemalt oli vaidluse all küsimus, kas Keskkonnaamet on asulasisese pargis maha raiumiseks loa väljastamisel arvestanud piisavalt planeeringutest tulenevaid piiranguid ning kaasanud puudutatud isikuid nõuetekohaselt menetlusse. Nimetatud vaidlust on keskkonnakaitselise laiema tähenduse tõttu oluliseks pidanud rahvusvaheline keskkonnaorganisatsioon PFPI (Partnership for Policy Integrity).


Ringkonnakohus rahuldas kaebuse osaliselt ning tunnistas asula pargis väljastatud metsateatised õigusvastaseks osas, milles nende registreerimise menetlusse ei kaasatud keskkonnaorganisatsioone ja kohalikke elanikke. Olukorras, kus metsateatiste registreerimisel on Keskkonnaametile teada isiku soov olla menetlusse kaasatud (näiteks läbi varasema kohtuvaidluse raiete lubamise üle täpselt samal maa-alal), tuleb Keskkonnaametil isik raie lubamise üle otsustamisesse kaasata. Kohus selgitas, et isikute kaasamata jätmine pärast seda, kui Keskkonnaametile on teada nende huvi metsateatiste menetluse vastu, on hea halduse põhimõttega vastuolus. Seega olid metsateatised õigusvastased.


Antud vaidluse teeb märgiliseks samuti see, et kohtumenetluse ajal kaotasid vaidluse all olnud metsateatised kehtivuse ja Keskkonnaamet väljastas raie teostajale uued identse sisuga metsateatised, mille alusel tehti kohtumenetluse ajal raied ära. Seega ei olnud kohtul võimalik enam esialgu vaidluse all olnud metsateatisi tühistada ehk kaebajate kaebuse esialgse eesmärgi saavutamine muutus võimatuks. RASK taotles apellatsiooniastmes kaebuse muutmist ja kaebuse täiendamist uute nõuetega uute metsateatiste peale, mille alusel tehti raied ära. Kohus lubas kaebust muuta ja hõlmas vaidlusesse ka uued metsateatised, mille alusel raie teostati. Ehkki metsateatiste vaidlustamise korral on kohtud lubanud ka varasemalt metsateatiste õigusvastasuse tuvastamise nõudele üle minna, siis on see apellatsiooniastmes pigem erandlik. Ja seda eriti olukorras, kus metsateatised on juba realiseeritud puude langetamise osas. Kaebuse muutmine aitas klientidel vältida uut samasisulist ja kulukat kohtuvaidlust samade menetlusosaliste vahel ning tagas tõhusa õiguskaitse.