Fondivalitseja SmartCap nõustamine Arengufondi struktuuri ümberkorraldamisel.

Sisu

RASK nõustas fondivalitsejat SmartCap Eesti Arengufondi struktuuri ümberkorraldamisel. Töö eesmärk oli tagada olemasolevate kokkulepete, õiguste ja kohustuste korrektne ülekandumine uude struktuuri. RASK koostas struktuuri ümberkorraldamiseks vajamineva dokumentatsiooni ning nõustas SmartCapi korporatiivõiguslikes küsimustes ja protseduurides. Samuti viis RASK läbi maksuauditi, andes hinnangu ümberkorraldustega kaasnevatele maksuriskidele.

SmartCap AS on KredEx SA tütarettevõte, mis tegutseb Finantsinspektsiooni poolt väljastatud väikefondivalitseja tegevusloa ja investeerimisfondide seaduse alusel. SmartCapi juhitava investeerimisfondi Early Fund II ainuomanikuks on Eesti Vabariik. SmartCapi poolt hallatavate fondide maht kokku ligi 40 miljonit eurot.

KredEx SA on 2001. aastal Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi poolt loodud finantsasutus, mis toetab Eesti ettevõtete kiiremat arenemist ja laienemist välisturgudele. Selleks pakub KredEx laene, riskikapitali, krediidikindlustust ja riigi garantiiga tagatisi. Lisaks aitab KredEx parandada Eesti elanike elamistingimusi, pakkudes neile kodu soetamiseks riigi garantiiga laenutagatisi ning energiatõhususe suurendamiseks vajalikke laene, tagatisi ja toetusi.

Eesti Arengufond oli Riigikogule alluv avalik-õiguslik asutus, mis loodud eesmärgiga aidata kaasa Eesti majanduse arengule läbi iduettevõtete tegevuse toetamise ja varajase faasi riskikapitali investeeringute mahu suurendamise.