Kliendi edukas esindamine vaidluses Tallinna linna keeldumise üle geoloogilise uuringuloa menetluses.

Sisu

RASKi advokaadid Villy Lopman ja Sandra Kaas esindasid edukalt klienti kohtuvaidluses, kus oli vaidluse all Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti keelduv arvamus kliendi geoloogilise uuringu loa taotlusele.

Kohtuvaidluse keskmeks oli kaks küsimust: 1) kas kohalik omavalitsusel on õigus varasemalt antud nõusolek tagasi võtta; ning 2) millistel kaalutlustel võib kohalik omavalitsus keelduda geoloogilise uuringu loa taotlusele nõusoleku andmisest.

Kohus asus seisukohale, et ehkki varasema nõusoleku tagasivõtmine ei olnud formaalselt õigusvastane, omistas Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet uue keelduva arvamuse andmisel õigusvastaselt määrava tähenduse nendele asjaoludele, mida tuleb arvestada eeskätt kaevandamisloale nõusoleku andmisel, mitte aga geoloogilise uuringu loale nõusoleku andmisel. Seega rikkus Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet nõusoleku andmisest keeldumisel kaalutlusreegleid.

Kohus selgitas, et geoloogilise uuringuloa nõusoleku andmise menetluse eesmärgiks ei ole hoida võimalikult varases etapis ära kaevandamisloa väljastamine. Selle menetluse peamine eesmärk on välja selgitada, kas uuring kui selline ning sellega kaasnevad tegevused ja mõjud toovad kaasa kohaliku omavalitsuse üksusele ja kogukonnale, sh keskkonnale sellised negatiivsed mõjud, mis kaaluvad üles loa taotleja õiguse viia läbi maavara geoloogiline uuring.

Kaalutlusõiguse teostamisel ehk enda arvamuse andmisel tuleb kohalikul omavalitsusel seega eristada seda, kas nõusolekut taotletakse uuringuloa või kaevandamisloa tarvis. Mõlemad load kannavad endas erinevaid eesmärke ning nendel on erinevad tagajärjed nii omavalitsuse üksuse ja kogukonna huvidele kui ka keskkonnale ja sotsiaalsetele mõjudele. Uuringuloa tagajärjeks ei ole kaevandamine ning kaevandamisega kaasnev mõju kohalikule omavalitsusele ja kogukonnale. Uuringuloa alusel viiakse läbi üksnes uuringud ja seeläbi kogutakse maavara kohta teavet.

Kokkuvõttes tunnistas kohus Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti keelduva arvamuse õigusvastaseks ja kohustas Tallinna linna uuesti otsustama kliendi uuringuloa kooskõlastamise üle.