Hankija poolt pakkumuse maksumuse põhjendatuse kontrollimine peab olema detailne


Viimaste aastate vältel on vaidlustus- ja kohtupraktikas jõudsalt arenenud praktika ja sellest tulenevad suunised, mis puudutavad esitatud pakkumuse maksumuse põhjendatuse kontrolli teostamist. Kohtute suuniste kohaselt, millised käesolevaks hetkeks ka rakenduspraktikas hankijate ning ettevõtjate soojalt vastu võetud, on hankijad pakkumuse maksumuse põhjendatuse kontrolli algatamisel kohustatud kõrvaldama kõik kahtlused ning see peab igakordselt toimuma sisulise kontrolli läbi. Sisulist kontrolli ei ole võimalik asendada ilmselguse testi või ettevõtja enda ärilistele kaalutlustele tuginedes, samuti on hankijatel keelatud usaldada pakkuja kontrollimatut vastust hankija selgitusnõudele.

Advokaadibüroo RASK vandeadvokaat Keidi Kõiv esindas klienti vaidluses seonduvalt tarkvarasüsteemi litsentside pakkumuse maksumuse põhjendatuse kontrolliga. Vaidluse tulemusel tegi Riigihangete vaidlustuskomisjon 15.11.2022 otsuse, milles sisustas hankija kontrollikohustust pakkumuste põhjendamatult madala maksumuse kontrollimisel detailsemalt.

Otsuses asus vaidlustuskomisjon seisukohale, et hankija poolt pakkumuse maksumuse põhjendatuse kontrolli puhul peab sisuline kontroll kätkema tulemusena hankijas veendumuse, arvestades kõiki konkreetse hanke asjaolusid, et tõesti esinevad sellised asjaolud, mis põhjendavad pakkumuse madalat maksumust.

Pakkumuse madal maksumus ei saa olla RHS § 115 lg 7 p-s 2 sätestatud asjaoluga põhjendatud, kui pakkuja piirdub vaid paljasõnalise väitega selliste erakordselt soodsate tingimuste olemasolu kohta ja tegelikult puudub sisuline teave, millised need tingimused on, samuti põhjuslik seos erakordselt soodsate tingimuste ja pakkumuse maksumuse vahel.

Vaidlustuskomisjoni otsusest ilmneb seega pakkujatele kohustus esitada hankijale oma pakkumuse maksumuse põhjendamisel detailsed andmed koos tõenditega ning hankija kohustus neid küsida ja sisuliselt kontrollida.Klienti esindas vaidluses Advokaadibüroo RASK vandeadvokaat Keidi Kõiv .


Keidi Kõiv on RASKi vandeadvokaat ja riigihangete valdkonna kaasjuht.
Riigihangete läbiviimisel on Keidi klientidele partneriks nii strateegilise planeerimise, hanke ettevalmistuse, läbiviimise kui ka järelkontrolli faasis. Samuti on ta tunnustatud koolitaja, kes läbi viinud üle poolesaja koolituse – seda nii erinevatele riiklikele organisatsioonidele kui ka eraettevõtetele.